Jeg foretager neuropsykologiske undersøgelser og udstedelse af erklæring. Undersøgelserne falder typisk inden for følgende kategorier:


  • Unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år – uden uddannelse – er der kommet særligt fokus på. Skolegangen har ofte haft et problematisk eller ujævnt forløb; og hvis Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har været involveret, er sagsakterne herfra sjældent tilgængelige. Jobcenteret står derfor ofte mere eller mindre på bar bund med en dårligt belyst sag; særligt hvis der kun er gået kort tid, siden skolen forlodes. Årsagerne til problemerne kan være forskelligartede: Sociale forhold; specifik eller gennemgribende udviklingsforstyrrelse; alkohol- eller stofmisbrug; personlighedsforstyrrelse; medfødt eller pådraget hjerneskade; eller et generelt lavt intellektuelt funktionsniveau (lav begavelse). En neuropsykologisk undersøgelse kan bidrage til afklare uddannelsesmuligheder – herunder i STU- eller EGU-regi. Undersøgelsen kan også danne grundlag for at sigte mod en specifik uddannelse, alt efter sammensætningen af evner – eller andre fremadrettede tiltag, hvis uddannelsespotentiale ikke skønnes realistisk
  • Undersøgelse af 16-17-årige, hvis fremtidige uddannelses- og jobmuligheder ønskes afklaret inden det fyldte 18. år. Der vil her ofte være tale om lav begavelse; medfødt hjerneskade; udviklingsforstyrrelse; eller kromosomfejl
  • Undersøgelse af sygemeldte borgere, som er ramt af hjerneskade, hjernerystelse; neurodegenerativ sygdom, fx sclerose; alkohol- eller stofmisbrug; depression; kronisk smertetilstand - eller som klager over forringede kognitive funktioner uden nogen påviselig årsag. Undersøgelsen sigter her mod at afklare muligheder for tilbagevenden til job - eller at genoptage uddannelse
  • Undersøgelse af +18-årige, hvor et handicap er erkendt, men hvor der er behov for yderligere at indkredse muligheder og begrænsninger i forhold til beskæftigelse, boformer, støtteforanstaltninger m.v.
  • Forsikrings-, pensions- og erstatningssager: Neuropsykologisk undersøgelse og udstedelse af erklæring med en konklusion, der efterfølgende er brugbar til fastsættelse af méngrad.

Pris: kr. 1400,- i timen. En typisk undersøgelse og udstedelse af erklæring tager 5-7 timer, alt inklusiv.

loading